DESCALON

Konditionerings- och rengöringsmedel 
för värmeväxlare och kylsystem
 

DESCALON att användas för rekonditionering av värmeväxlare och kylsystem.

DESCALON består i huvudsak av organiska syror, tensider och inhibitorer. Trots tillgång på bra matarvatten samt god skötsel bildas beläggningar i form av kalkavlagringar, korrosionsprodukter från systemet samt i många fall alger, humus och slem. Anläggningar som har dålig eller varierande matarvattenkvalitet, exempelvis ånggeneratorer på byggarbetsplatser får ofta besvärande "pannstens-beläggningar". Dessa beläggningar sänker verkningsgraden på ett sådant sätt att funktionen äventyras. Enligt gjorda undersökningar kan en värmeväxlare som täcks av beläggningar på 1,0 mm reducera kyleffekten upp till 40%.

Applikation med DESCALON är enkel att genomföra. Efter det att man renspolat systemet från lösa partiklar fylls kanalerna med en blandning av medlet och vatten i förhållande 1-1 till 1-10 beroende på beläggningens art och tjocklek. Rengöring sker med hjälp av rundpumpning eller annan agitation. Observera att man ej behöver demontera anläggningen. Genom sin extremt låga ytspänning har DESCALON förmåga att tränga in och lösa beläggningar även i mycket trånga kapillärer och rörsystem. Efter rengöring som i tid kan variera mellan 2 till 24 timmar renspolas systemet med vatten så att lösgjort slam sköljes bort.

DESCALON användes av värmeverk, pappersbruk, tyngre och lättare mekanisk industri, inom gruvdrift, grafisk industri, livsmedelsind. och plastindustri m.fl. för rekonditionering av kyltorn, kylkanaler i exempelvis kompressorer, pressverktyg, kyloch värmevalsar, värmeväxlare och beredare, värmeslingor och övrig vattenburen kyl-värme.

DESCALON kan riskfritt hanteras med normala arbetsrutiner. Skyddsglasögon och gummihandskar är tillräckligt. De ingående komponenterna är biologiskt nedbrytbara. Vi hoppas att denna informationsbroschyr skall väcka Ert intresse och vår representant kommer att kontakta Er efter det att Ni har haft tid att studera vårt informationsmaterial. Med vänliga hälsningar